POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW I USŁUGI INTERCARS COMFORT

 1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies została sporządzona i jest stosowana przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008734, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-145-29-46, kapitał zakładowy 28 336 200,00 zł opłacony w całości, należącą do grupy Inter Cars S.A. (dalej jako „Usługodawca”).
  2. 1.2. Do grupy Inter Cars S.A. należą podmioty wskazane na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.intercars.eu/en/about-us#4 (dalej jako „Grupa kapitałowa”)
  3. 1.3. Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana w Serwisie www i Usłudze www.iccomfort.pl (dalej jako: „Serwis WWW”).
  4. 1.4. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, dalej jako: „Ustawa”) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu WWW.
  5. 1.5. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Regulaminu.
  6. 1.6. Usługodawca przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu WWW i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  7. 1.7. Usługodawca przestrzega przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).
  8. 1.8. Oprócz akceptacji niniejszej Polityki prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu Serwisu WWW („Regulamin”). Pojęcia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że w treści niniejszej Polityki Prywatności wyraźnie przyjęta została inna definicja.
  1. 2. DANE OSOBOWE
  2. 2.1. Usługodawca jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy o świadczenie Usługi, świadczenia Usługi oraz świadczenia Usługi Newsletter w rozumieniu Regulaminu.
  3. 2.2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu WWW będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w wykonania Usługi, Usługi Dodatkowej lub Usługi Newsletter, celach marketingowych Usługodawcy, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
  4. 2.3. Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:
   1. 2.3.1. w celu realizacji Usługi lub Usługi Dodatkowej przez podmiot prowadzący warsztat samochodowy współpracujący z Usługodawcą,
   2. 2.3.2. w celu realizacji Usługi Newsletter przez podmiot współpracujący z Usługodawcą;
   3. 2.3.3. w celu realizacji płatności on-line,
   4. 2.3.4. a także urzędom i organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, sądom.
  5. 2.4. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z Grupy kapitałowej na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody.
  6. 2.5. Usługodawca nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.
  7. 2.6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Serwisu WWW.
  8. 2.7. W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 2.6. i 3.1, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: office@iccomfort.pl
  9. 2.8. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  1. 3. PLIKI COOKIES
  2. 3.1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
  3. 3.2. Usługodawca informuje, że Serwis wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
  4. 3.3. Użytkownik może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Użytkownika niektóre z funkcji Serwisu WWW mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Serwisu WWW przez użytkownika.
  1. 4. GOOGLE ANALYTICS
  2. 4.1. Usługodawca korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Użytkownik może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.
  1. 5. REKLAMY I LINKI DO STRON WWW PODMIOTÓW TRZECICH
  2. 5.1. Serwis WWW może zawierać linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do stron internetowych podmiotów trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i wykorzystania plików cookies na tych stronach internetowych i zaleca każdorazowe uważne zapoznanie się z nią przez użytkownika a w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielem strony.
  3. 5.2. Na podstawie umów Usługodawcy z podmiotami trzecimi, podmioty te mogą zamieszczać w Serwisie WWW reklamy. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za treść tych reklam.
  4. 5.3. W razie zauważenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres: office@iccomfort.pl
  1. 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH
  2. 6.1. Serwis nie monitoruje, nie zbiera ani nie weryfikuje informacji pozwalających stwierdzić, czy Użytkownicy Serwisu WWW mają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z Usługi Newsletter, chyba że uzyskają zgodę ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli prawnych, a zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
  1. 7. WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH
  2. 7.1. Serwis WWW wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, logi internetowe oraz adresy IP użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania z Serwisu WWW, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:
   1. 7.1.1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
   2. 7.1.2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół https o ile jest możliwa;
   3. 7.1.3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
   4. 7.1.4. czas nadejścia zapytania;
   5. 7.1.5. pierwszy wiersz żądania http;
   6. 7.1.6. kod odpowiedzi http;
   7. 7.1.7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   8. 7.1.8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu WWW nastąpiło przez odnośnik;
   9. 7.1.9. informacje o przeglądarce użytkownika;
   10. 7.1.10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji https.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

  1. 7.2. Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Serwisem WWW. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem WWW. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Użytkowników.
  2. 7.3. Usługodawca może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Serwisu WWW na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  1. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  2. 8.1. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności Użytkownicy Serwisu WWW mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: office@iccomfort.pl
  3. 8.2. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki prywatności w Serwisie WWW oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkowników. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Polityki prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.