REGULAMIN SERWISU WWW I USŁUGI ICCOMFORT.PL

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
a.    Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008734, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-145-29-46, kapitał zakładowy 28 336 200,00 zł opłacony w całości, należącą do grupy Inter Cars S.A.
b.   Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. a powyżej oraz następujących danych kontaktowych:
§ adres poczty elektronicznej: office@iccomfort.pl,
§ serwis internetowy: www.iccomfort.pl,
§ telefon: [800 909 409] (koszt połączenia według taryfy operatora).
c.    Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu WWW i Usługi, które umożliwiają zarejestrowanemu Użytkownikowi dokonywanie Zgłoszeń w celu wykonania usługi serwisowej lub naprawczej samochodu osobowego przez Usługodawcę.
d.   Ponadto Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Usługi Newsletter.
e.    Możliwość wyboru miejsca przyjęcia lub wydania Pojazdu przez Użytkownika jest ograniczone terytorialnie do granic Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na terenie administracyjnym miejscowości wskazanych w aktualnym na dzień składania Zgłoszenia katalogu miejscowości zamieszczonym w Serwisie WWW.
f.     Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu WWW, w tym korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu WWW, jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu co oznacza bezwarunkowe przyjęcie przez Użytkownika jego warunków i nakłada na Użytkownika obowiązek przestrzegania zasad w Regulaminie określonych.
g.    Użytkownik nie ma prawa zamieszczania w Serwisie WWW, a także podawania za pośrednictwem Infolinii lub poczty elektronicznej, treści o charakterze bezprawnym, nieprawdziwym, wprowadzającym w błąd, sprzecznym z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich.
h.   Użytkownik dokonujący danego Zgłoszenia zapotrzebowania na Usługi w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy poprzez wskazanie danych Przedsiębiorcy oświadcza, że jest osobą uprawnioną do działania w imieniu Przedsiębiorcy bądź jako przedsiębiorca samodzielnie, bądź jako jego pełnomocnik, prokurent, bądź jako wspólnik spółki osobowej lub organ spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawdziwość oświadczenia oraz z tytułu powstania szkody w majątku Usługodawcy wywołanej działaniem Użytkownika.
2.   DEFINICJE
3. W Regulaminie pisane od wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:
a.    „Adres E-mail Użytkownika” – adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie WWW, zgodnie z pkt 0 Regulaminu.
b.    „Cena” – łączne wynagrodzenie należne Usługodawcy w zamian za realizację Zgłoszenia (wykonanie Usługi). Cena obejmuje wykonanie Usług wskazanych w Zgłoszeniu, koszty części zamiennych, transport Pojazdu oraz czynności związane z dokonaniem odbioru i wydaniem Pojazdu. Zasady obliczania Ceny określone są w pkt. 12.b Regulaminu.
c.    „Cennik” – zestawienie jednostkowych cen poszczególnych Usług i Usług Dodatkowych, a także jednostkowych cen części zamiennych znajdujących się w ofercie Usługodawcy, a wykorzystywanych do świadczenia Usług. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga zamontowania/wymiany części zamiennej, która nie znajduje się w Cenniku, cena części zamiennej spoza Cennika uwzględniana jest w finalnej wycenie Usługi. „Dzień Dostępności” – okres dostępności Usług i Usług Dodatkowych obejmujący Dni robocze z wyłączeniem dni wskazanych przez Usługodawcę jako dni braku dostępności Usług i Usług Dodatkowych.
d.   „Dzień roboczy” – dzień od poniedziałku do piątku, bez dni ustawowo wolnych od pracy.
e.    „Infolinia” – oznacza centrum obsługi telefonicznej dla Użytkowników. Użytkownik może połączyć się z Infolinią, dzwoniąc na następujące numery telefonów: +48 [800 909 409] (koszt połączenia według taryfy operatora).
f.     „Karta Płatnicza” – elektroniczny instrument płatniczy w postaci karty płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1572 ze zm.) z funkcją płatności elektronicznej na odległość. Kartą Płatniczą umożliwiającą dokonywania płatności na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług i Usług Dodatkowych mogą być wyłącznie wskazane przez Użytkownika na Koncie Użytkownika lub wraz ze Zgłoszeniem karty kredytowe, debetowe i przedpłacone, uznawane przez operatora płatności elektronicznych określonego w pkt 10.8 Regulaminu.
g.    „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
h.   „Konto Użytkownika” – oznacza część Serwisu WWW, pozwalającą na korzystanie z funkcji opisanych szczegółowo w Regulaminie, w szczególności umożliwiająca podgląd informacji dotyczących zrealizowanych Zgłoszeń, historii komunikacji z Usługodawcą, podgląd oraz edycję danych podanych przez Użytkownika, a także dokonywanie Zgłoszeń. Dostęp do Konta Użytkownika wymaga podania loginu i hasła Użytkownika.
i.     „Pojazd” – oznacza samochód osobowy, którego uprawnionym posiadaczem jest Użytkownik.
j.     „Polityka Prywatności” – odrębny od Regulaminu dokument Usługodawcy określający warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (w tym cel i zakres przetwarzania) oraz zawierający opis wykorzystywanych przez Serwis WWW plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem www.iccomfort.pl/polityka_prywatności.
k.    „Przedsiębiorca” – przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Identyfikacja Przedsiębiorcy, w imieniu i na rzecz którego Użytkownik dokonał Zgłoszenia, następuje poprzez dane Przedsiębiorcy wskazane przez Użytkownika na Koncie Użytkownika lub jako dane nabywcy Usługi objętej fakturą VAT, wskazane przez Użytkownika w trakcie dokonywania Zgłoszenia.
l.     „Regulamin” – niniejszy regulamin Serwisu WWW, dostępny pod adresem domenowym www.iccomfort.pl/regulamin. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
m.  „Serwis WWW” – serwis internetowy Usługodawcy, umożlwiający w szczególności rejestrację Użytkownika, korzystanie z Konta Użytkownika, dokonywanie Zgłoszeń, przegląd szczegółów Zgłoszenia oraz komunikację z Usługodawcą związaną z realizacją Zgłoszenia. Serwis WWW jest zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: www.iccomfort.pl.
n.   „Strony” – Usługodawca i Użytkownik.
o.   „Umowa o świadczenie Usług” – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (albo Przedsiębiorcą reprezentowanym przez Użytkownika) z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia do realizacji przez Usługodawcę, za pomocą odpowiednio Serwisu WWW oraz odbiór Pojazdu. Na treść Umowy o świadczenie Usług składa się treść Regulaminu oraz warunki Zgłoszenia. W treść Umowy o świadczenie Usług wchodzą również ewentualne późniejsze zmiany w warunkach Zgłoszenia, dokonane przez Strony (w szczególności zmiany Usług, skorzystanie z Usług Dodatkowych).
p.   „Umowa o świadczenie Usługi Newsletter” – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem (lub Przedsiębiorcą) z chwilą aktywacji przez Użytkownika Usługi Newsletter;
q.   „Usługa” lub „Usługi” – świadczone przez Usługodawcę, odpłatne usługi z zakresu czynności serwisowych lub naprawczych Pojazdu. Katalog Usług dostępny jest w Serwisie WWW.
r.    „Usługa Dodatkowa” – odpłatne usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika dodatkowo, w związku ze Zgłoszeniem i świadczeniem na rzecz Użytkownika Usług, których katalog znajduje się w Cenniku, w tym Usługi Dodatkowe dotyczące: (i) transportu Pojazdu przy wykorzystaniu lawety, (ii) przechowania Pojazdu, (iii) udostępnienia Użytkownikowi samochodu zastępczego.
s.    „Usługa Newsletter” – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na przesyłaniu informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej.
t.    „Usługodawca” – spółka Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008734, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-145-29-46, kapitał zakładowy 28 336 200,00 zł opłacony w całości, należącą do grupy Inter Cars S.A. Dane szczegółowe Usługodawcy znajdują się m.in. w serwisie internetowym www.iccomfort.pl/kontakt należącym do grupy Inter Cars S.A.
u.   „Ustawa o drogach publicznych” – ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.).
v.    „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (j.t.: Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
w.  „Użytkownik” – osoba fizyczna w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mająca ukończone 18 lat życia (osoba pełnoletnia) i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym i na swoją rzecz jako konsument albo w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, która korzysta z Serwisu WWW. Zarejestrowany i zalogowany w Serwisie WWW Użytkownik może dokonywać Zgłoszeń i korzystać z Usług.
x.    „Warsztat” – oznacza podmiot prowadzący warsztat samochodowy świadczący usługi związane z motoryzacją (np. usługi naprawy samochodów), który współpracuje z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy i w którym będzie wykonywana Usługa.
y.    „Wiadomość SMS” – wiadomość tekstowa SMS za pośrednictwem, której możliwy jest kontakt Usługodawcy z Użytkownikiem na numer telefonu wskazany przez Użytkownika w Zgłoszeniu, zawierająca informacje tekstowe lub odsyłacze (tzw. hyperlink) do informacji zamieszczonych pod adresem internetowym wskazanym w Wiadomości SMS, dotyczące Zgłoszenia i świadczonych Usług i Usług Dodatkowych.
z.    „Zgłoszenie” – oznacza zlecenie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu WWW na Usługi dostępne w Serwisie WWW, stanowiące jednocześnie wyrażenie przez Użytkownika zainteresowania Usługami. W treści Zgłoszenia wskazane zostają szczegółowe warunki realizacji Usług, dane Pojazdu, miejsce i termin odbioru Pojazdu przez Usługodawcę, miejsce wydania Pojazdu Użytkownikowi oraz ewentualne Usługi Dodatkowe. Zgłoszenie może zostać zmodyfikowane przez Strony wyłącznie w trakcie rozmowy za pośrednictwem Infolinii, przy czym wymaga to każdorazowo zgody Użytkownika.
3.   WARUNKI TECHNICZNE I RYZYKA
a.    Korzystanie z Serwisu WWW możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
·     poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Edge, Firefox w wersji minimum 26, Chrome w wersji minimum 27 lub Mac OS X Safari w wersji 8.0.,
·     urządzenie Użytkownika musi mieć aktywny interpretator języka JavaScript,
·     w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu WWW, w tym w celu dokonywania Zgłoszeń, urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies. Warunki instalacji plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika zawarte są w Polityce Prywatności.
b.   Usługodawca informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych skorzystania z Usług może okazać się niemożliwe, utrudnione, a Serwis WWW może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.
c.    W celu weryfikacji zawarcia Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz Usług Dodatkowych, dane przechowywane są w bazach danych na serwerach Usługodawcy wraz z informacją o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
d.   Usługodawca stosuje następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu błędów we wprowadzanych danych w ramach rejestracji oraz przesyłania Zgłoszeń:
·     weryfikacja poprawności wprowadzonych danych,
·     mechanizm autokompletacji danych,
·     mechanizm jednokrotnego wpisywania hasła,
·     metoda potwierdzania poprawności wprowadzonych danych i Zgłoszeń.
e.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi treści zawartej Umowy o świadczenie poszczególnych Usług oraz poszczególnych Usług Dodatkowych następuje przez:
·     dołączenie treści Regulaminu do e-maila z rejestracją i/lub Zgłoszeniem,
f.     Usługodawca informuje, iż korzystanie z Usług wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem możliwości odnalezienia słabości systemu kryptograficznego i złamania zabezpieczonego systemu teleinformatycznego w celu pozyskania danych osobowych lub innych informacji.
g.    Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia planowanych przerw w pracy Serwisu WWW spowodowanych pracami modernizacyjnymi, konserwacyjnymi i aktualizacyjnymi w infrastrukturze technicznej i programistycznej związanej z ich funkcjonowaniem. O planowanych przerwach Użytkownik zostanie poinformowany co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
4.   USŁUGA NEWSLETTER
a.    W ramach Usługi Newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłana jest okresowo przez Usługodawcę informacja w formie e-maila na podany przez Użytkownika adres e-mail. Usługa Newsletter świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
b.   Wiadomości skierowane do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter zawierają informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę, aktualnych promocjach i rabatach oraz inne wiadomości dotyczące Usługodawcy oraz świadczonych przez niego usług, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron.
c.    Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych w Serwisie WWW:
·     podanie adresu e-mail Użytkownika w formularzu zamieszczonym w Serwisie WWW;
·     wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
·     zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
·     kliknięcie w przycisk „Wyślij”;
·     na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z informacją o zgłoszeniu się Użytkownika do korzystania z Usługi Newsletter;
·     kliknięcie w link potwierdzający rejestrację powoduje zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Newsletter i rozpoczęcie świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę.
d.   Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania Usługi Newsletter w każdej chwili bez podawania przyczyny takiej rezygnacji. Zrezygnować z Usługi Newsletter Użytkownik może poprzez kliknięcie w umieszczony w każdej wiadomości skierowanej do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter link „Zakończ subskrypcję newslettera”. Użytkownik może również zrezygnować z Usługi Newsletter za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt 1.b Regulaminu poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia.
5.   REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
a.    Rejestracja Użytkownika odbywa się w procesie składania pierwszego Zgłoszenia. Informacje zamieszczone w Serwisie WWW stanowią ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej korzystania z Serwisu WWW na zasadach opisanych w Regulaminie, a wraz z dokonaniem Zgłoszenia zawarcia również Umowy świadczenia Usługi.
b.   Rejestracja Użytkownika następuje według następującej procedury:
·     Użytkownik wchodzi na podstronę Serwisu WWW zawierającą formularz  Zgłoszenia, a następnie (jako podsumowanie Zgłoszenia) – formularz rejestracyjny Użytkownika. Szczegółowa procedura dokonywania Zgłoszeń została opisana w pkt 7.e i 7.f Regulaminu.
·     Użytkownik wprowadza do formularza rejestracyjnego Użytkownika następujące dane:
imię i nazwisko Użytkownika,
Adres E-mail Użytkownika, stanowiący jednocześnie identyfikator Użytkownika,
numer telefonu Użytkownika,
hasło,
numer Karty Płatniczej wraz ze wskazaniem danych właściciela Karty Płatniczej, daty ważności Karty Płatniczej oraz kodem CVV Karty Płatniczej.
·     Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
·     Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola zamieszczonego w ramach formularza rejestracyjnego. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności uniemożliwia kontynuację procedury rejestracji w Serwisie WWW (tj. uniemożliwia zawarcie Umowy o świadczenie usługi Serwisu WWW oraz Umowy o świadczenie Usług).
·     W trakcie procesu pierwszego Zgłoszenia i rejestracji Użytkownika, Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą, przy czym składając Zgłoszenie Użytkownik wyraża zgodę na wskazane w Regulaminie formy kontaktu Usługodawcy z Użytkownikiem.
·     poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” zamieszczonego pod formularzem, Użytkownik przesyła do Usługodawcy wypełniony formularz rejestracyjny (tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym oraz akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności),
·     po otrzymaniu przez Usługodawcę pierwszego Zgłoszenia wraz z formularzem rejestracyjnym Użytkownika, Usługodawca przesyła na Adres E-mail Użytkownika wiadomość obejmującą informację o utworzeniu Konta Użytkownika wraz z potwierdzeniem dokonania Zgłoszenia.
·     w przypadku, gdy podczas rejestracji Użytkownik podał adres poczty elektronicznej wykorzystywany już jako identyfikator przez Użytkownika (gdyż zarejestrował się już wcześniej) lub inną osobę (innego zarejestrowanego Użytkownika), system informatyczny Usługodawcy automatycznie powiadomi o tym Użytkownika dokonującego rejestracji, prosząc jednocześnie o zaproponowanie innego adresu poczty elektronicznej. W powyższym przypadku nie następuje rejestracja Użytkownika, lecz przekierowanie do formularza rejestracyjnego, w celu podania innego adresu poczty elektronicznej przez Użytkownika.
c.    Użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika za pomocą podanego przez niego w ramach rejestracji identyfikatora (Adresu E-mail Użytkownika) oraz po podaniu hasła. Zarejestrowany Użytkownik może dokonać zmiany loginu lub hasła dostępu do Konta Użytkownika.
d.   Konto Użytkownika aktywne jest do chwili jego usunięcia w związku z odstąpieniem (w przypadku konsumenta) albo wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu WWW, przy czym Konto Użytkownika będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji wszystkich będących w toku Usług. Usunięcia Konta Użytkownika jest możliwe po przesłaniu stosownego oświadczenia na adres biura obsługi klienta wskazany w pkt  Regulaminu.
6.   ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WYKONANIE USŁUGI
a.    Dokonywanie Zgłoszenia odbywa się za pośrednictwem Serwisu WWW i może być dokonane wyłącznie przy wykorzystaniu zarejestrowanego Konta Użytkownika (a w przypadku pierwszego Zgłoszenia – wraz z rejestracją Użytkownika z uwzględnieniem zasad wskazanych w pkt 5 Regulaminu).
b.   Przedmiotem Umowy o świadczenie Usług, zawartej na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu i po przekazaniu Zgłoszenia, jest odpłatne świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika (albo Przedsiębiorcy reprezentowanego przez Użytkownika) Usług w zakresie opisanym w Zgłoszeniu z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Strony w trakcie dalszych działań. Informacje co do szczegółowych warunków i zakresu niektórych z Usług zawarte są w Serwisie WWW na odpowiednich podstronach.
c.    Cena za wykonanie Usługi w ramach serwisu eksploatacyjnego Pojazdu jest podawana telefonicznie za pośrednictwem Infolinii lub poprzez wysłanie wiadomości na Adres E-mail Użytkownika i jest ustalana na podstawie Cennika. W przypadku Zgłoszenia obejmującego naprawę mechaniczną Pojazdu szczegółowa wycena będzie dokonywana po przetransportowaniu Pojazdu do Warsztatu i weryfikacji zakresu naprawy oraz części, jakie mają zostać wymienione.
d.   W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usług Użytkownik powinien dokonać Zgłoszenia. W tym celu Użytkownik powinien uruchomić witrynę internetową Serwisu WWW, zalogować się do swojego Konta Użytkownika (a w przypadku gdy Użytkownik nie posiada Konta Użytkownika – zarejestrować się w Serwisie WWW, z zastrzeżeniem pkt a powyżej) i wypełnić odpowiedni formularz Zgłoszenia.
e.    W formularzu Zgłoszenia Użytkownik powinien wskazać:
·     następujące dane Pojazdu:
rok produkcji,
marka,
model,
numer rejestracyjny,
(opcjonalnie) numer VIN,
1.   przy czym jeżeli Użytkownik korzystał już z Usługi, nastąpi wczytanie danych Pojazdu już wprowadzonych po dodaniu numeru rejestracyjnego;
·     zlecaną Usługę lub Usługi, wybierając spośród kategorii wskazanych w Serwisie WWW, przy czym każda z kategorii jest dynamicznie rozwijalna o opcje uszczegóławiające daną Usługę w danej kategorii oraz części;
·      (opcjonalnie) zlecaną Usługę Dodatkową, wybierając spośród kategorii wskazanych w Serwisie WWW;
·     wybór miejsca odbioru przez Usługodawcę Pojazdu („Odbiór z firmy”) – w ramach wyszczególnienia dostępna jest lista podmiotów gospodarczych, w tym siedziby Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie będzie istniał na liście, wówczas Użytkownik powinien dodać Przedsiębiorcę i adres, przy czym ostateczną decyzję o akceptacji nowego podmiotu dokonuje Usługodawca po przeprowadzonej weryfikacji. W przypadku, gdy Przedsiębiorca posiada kilka lokalizacji prowadzonej przez siebie działalności, Użytkownik może wprowadzić je do swoich lokalizacji wyświetlanych w panelu Zgłoszenia. Dane lokalizacyjne będą również mogły zostać uzupełnione za pomocą geolokalizacji,
·     oczekiwany przez Użytkownika termin odbioru przez Usługodawcę Pojazdu.
f.     W celu otrzymania faktury VAT z tytułu świadczonych Usług i Usług dodatkowych objętych danym Zgłoszeniem, a także identyfikacji Przedsiębiorcy (w przypadku Zgłoszeń dokonanych w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy), Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo podać następujące dane, które zostaną uwzględnione na fakturze VAT:
·     w przypadku konsumentów, którzy wyrazili wolę otrzymania faktury VAT i o ile adres podany przez Użytkownika jako miejsca wskazanego w pkt 0. . Regulaminu nie jest jednocześnie miejscem zamieszkania Użytkownika – adres zamieszkania Użytkownika,
·     w przypadku Przedsiębiorców – siedziba i adres Przedsiębiorcy, na rzecz którego Użytkownik dokonał Zgłoszenia, a także Numer Identyfikacji Podatkowej Przedsiębiorcy.
g.    W przypadku Użytkowników, którzy już korzystali z Usług, dane wskazane w pkt d (z wyłączeniem pkt 0. ., 0. . i 0. .) i e będą uzupełniane automatycznie i wymagać będą jedynie potwierdzenia przez Użytkownika.
h.   Po otrzymaniu Zgłoszenia Usługodawca niezwłocznie zweryfikuje możliwość realizacji Zgłoszenia oraz dokona wstępnej kalkulacji Ceny, a następnie skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia lub (za zgodą Użytkownika) uzupełnienia Zgłoszenia (w tym może domagać się od Użytkownika danych, które były wskazane jako opcjonalne na etapie składania Zgłoszenia) lub dokonania zmiany warunków Zgłoszenia, a także w celu uzyskania akceptacji wstępnej Ceny przez Użytkownika. W przypadku, gdy realizacja Zgłoszenia na warunkach w nim wskazanych okaże się niemożliwa z uwagi na brak możliwości wykonania wskazanej Usługi w danym terminie, Usługodawca zaproponuje Użytkownikowi zmianę zakresu Usług lub Usług Dodatkowych lub zmianę terminów odbioru lub wydania Pojazdu.
i.     Po potwierdzeniu terminu odbioru Pojazdu oraz zaakceptowaniu wstępie skalkulowanej Ceny Użytkownik otrzyma na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS wiadomość obejmującą podsumowanie warunków Zgłoszenia z uwzględnieniem zmian ustalonych przez Strony poprzez Infolinię. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi następuje z chwilą odbioru Pojazdu przez Usługodawcę, zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.
j.     Usługodawca informuje, że realizacja specjalnych oczekiwań Użytkownika, wykraczających poza Usługi wyszczególnione w Serwisie WWW, może zostać dokonana na podstawie indywidualnych uzgodnień Stron poprzez Infolinię, które będą potwierdzane przez Usługodawcę w przesłanej Użytkownikowi wiadomości e-mail na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS.
7.   ODBIÓR POJAZDU I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
a.    Odbiór Pojazdu przez Usługodawcę będzie możliwy bezpośrednio od Użytkownika albo od osoby wskazanej przez Użytkownika w Zgłoszeniu, znajdującej się pod adresem wskazanym przez Użytkownika jako miejsce odbioru Pojazdu. W ramach odbioru Pojazdu, Użytkownik (albo osoba wskazana przez Użytkownika) potwierdza odbiór Pojazdu przez Usługodawcę poprzez złożenie podpisu elektronicznego w aplikacji Usługodawcy wyświetlanej na urządzeniu mobilnym znajdującym się w posiadaniu przedstawiciela Usługodawcy dokonującego odbioru Pojazdu.
b.   Odbiór Pojazdu przez Usługodawcę następuje w terminie i miejscu określonym w Zgłoszeniu (przy czym wyłącznie w Dni Dostępności, w godzinach 7:00-17:00) lub uzgodnionym przez Strony.
c.    O ile Zgłoszenie będzie przesłane Usługodawcy do godziny 12:00 danego Dnia Dostępności, odbiór Pojazdu przez Usługodawcę będzie możliwy tego samego Dnia Dostępności. Przesłanie Zgłoszenia Usługodawcy po godzinie 12:00 powoduje, że odbiór Pojazdu przez Usługodawcę będzie mógł nastąpić następnego Dnia Dostępności.
d.   Odbiór Pojazdu przez Usługodawcę poprzedzony jest dokonaniem wstępnych oględzin Pojazdu. Udostępniając Pojazd, Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu technicznego Pojazdu.
e.    Po dokonaniu odbioru Pojazdu Użytkownik otrzyma na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS wiadomość obejmującą podsumowanie uzgodnionych warunków Zgłoszenia, stanowiącą potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
f.     Usługodawca może odmówić odbioru Pojazdu w przypadku, gdyby w trakcie wstępnych oględzin Pojazdu stwierdził brak możliwości zgodnego z prawem i bezpiecznego poruszania się Pojazdem po drogach publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w szczególności z uwagi na:
·     nieprzekazanie Usługodawcy dokumentacji, która w trakcie kontroli drogowej może być wymagana od kierującego Pojazdem (w szczególności dowodu rejestracyjnego Pojazdu, ważnej polisy OC),
·     przyczyny techniczne powodujące:
zagrożenie bezpieczeństwa osób jadących Pojazdem lub innych uczestników ruchu;
naruszenie porządku ruchu na drodze i narażenie kogokolwiek na szkodę;
zakłócanie spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;
wydzielanie szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym dopuszczalne przepisami prawa wielkości;
niszczenie drogi;
niedostateczne pole widzenia kierowcy oraz brak pewności przy posługiwaniu się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;
·     brak elementów wyposażenia Pojazdu, będących obowiązkowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień Zgłoszenia o ruchu drogowym,
·     niewystarczającą ilość paliwa (w ilości nie pozwalającej na przejechanie co najmniej 50 kilometrów), potrzebnego do przewiezienia Pojazdu do Warsztatu i następnie przewiezienia Pojazdu do miejsca wydania Pojazdu Użytkownikowi przy uwzględnieniu średniego spalania Pojazdu w cyklu miejskim.
g.    W razie odmowy odbioru Pojazdu zgodnie z pkt. f Regulaminu nie dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usług, jednakże Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi zawarcie Umowy o świadczenie Usług obejmującej ponadto odpłatną Usługę Dodatkową transportu Pojazdu przy pomocy lawety. W takim przypadku, w zależności od decyzji Użytkownika:
·     jeżeli w wyżej opisanej sytuacji Użytkownik wyrazi wolę skorzystania z Usługi Dodatkowej transportu przy pomocy lawety, Usługodawca przyjmuje Pojazd, a Strony podpisują Protokół odbioru Pojazdu wraz z oświadczeniami, tym samym dokonują odbioru Pojazdu i zawierają Umowę o świadczenie Usługi obejmującą ww. Usługę Dodatkową. Użytkownik otrzyma na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS wiadomość obejmującą podsumowanie warunków Zgłoszenia uwzględniające ww. Usługę Dodatkową oraz końcową Cenę, stanowiące potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usług.
·     jeżeli w wyżej opisanej sytuacji Użytkownik nie skorzysta z Usługi Dodatkowej transportu przy pomocy lawety, Usługodawca odmówi zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, a Zgłoszenie na żądanie Użytkownika może zostać anulowane. W takim przypadku Użytkownik otrzyma na Adres E-mail Użytkownika oraz w Wiadomości SMS wiadomość obejmującą informację o anulowaniu Zgłoszenia.
h.   Usługa Dodatkowa transportu przy pomocy lawety, o której mowa w pkt. g Regulaminu płatna jest według Cennika. Opłata za wykonanie ww. Usługi Dodatkowej jest doliczana do Ceny wskazanej w Zgłoszeniu.
i.     W sytuacji, gdy Użytkownik nie pojawi się w umówionym miejscu i czasie odbioru Pojazdu, Usługodawca podejmie próbę kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem. Jeżeli pomimo podjętych przez Usługodawcę dwóch prób, brak jest kontaktu z Użytkownikiem, Usługodawca powiadomi Użytkownika o nieudanej próbie nawiązania połączenia oraz anulowaniu Zgłoszenia poprzez wiadomość wysłaną na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS.
j.     W przypadku wyrażenia takiego zapotrzebowania przez Użytkownika w treści Zgłoszenia, Usługodawca może udostępnić odpłatnie (według Cennika) Użytkownikowi (stosownie do dostępności) samochód zastępczy (segment A lub B pojazdów) na czas liczony od odbioru przez Usługodawcę od Użytkownika Pojazdu do chwili zwrotu Użytkownikowi Pojazdu.
8.   ZASADY TRANSPORTU POJAZDU
a.   Po odbiorze Pojazdu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8 Regulaminu, Usługodawca transportuje Pojazd do Warsztatu, w celu zrealizowania Usług wskazanych w Zgłoszeniu. O ile nie zostanie wykupiona przez Użytkownika Usługa Dodatkowa transportu Pojazdu do Warsztatu przy pomocy lawety, transport odbywa się poprzez przejazd Pojazdem do Warsztatu, gdzie prowadzącym Pojazd jest osoba wskazana przez Usługodawcę.
b.   Po realizacji wskazanych Usług i Usług Dodatkowych objętych Zgłoszeniem ustalonym w ostatecznym kształcie, Usługodawca, z zastrzeżeniem pkt. 11.f Regulaminu, dostarcza Pojazd w miejsce wydania Pojazdu.
c.    Usługodawca w odniesieniu do transportu Pojazdu zapewnia, że przejazd będzie się odbywał możliwie najkrótszą trasą, przy zachowaniu obowiązujących zasad ruchu drogowego, a także z należytą ostrożnością i dbałością o Pojazd. Usługodawca informuje, że pomimo dotrzymania powyższych zapewnień, transport Pojazdu wiąże się z niezależnym od Usługodawcy ryzykiem uszkodzenia Pojazdu oraz zużyciem materiałów eksploatacyjnych, które Użytkownik akceptuje.
d.   Zasady postępowania w przypadku zdarzeń losowych dotyczących Pojazdu, w tym zdarzeń związanych z transportem, opisane są w pkt. 20 Regulaminu.
9.   ZASADY REALIZACJI USŁUG
a.    Usługodawca informuje, że jest odpowiedzialny wobec Użytkownika (lub Przedsiębiorcy) za należyte wykonanie Usług oraz zapewnia, że Usługi świadczone będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, standardami i normami.
b.   Podczas realizacji Usług Użytkownik będzie otrzymywać na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS informację o zmianie statusu Zgłoszenia.
c.    Po zrealizowaniu Usługi, Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu WWW i po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, zostaną udostępnione zdjęcia oraz nagranie video dokumentujące wykonywaną Usługę, przyporządkowane do danego Zgłoszenia.
d.   Usługodawca zapewnia dokonywanie odpowiednich wpisów w elektronicznej książce serwisowej dostępnej w ramach Serwisu WWW, a także w książce serwisowej Pojazdu, o ile została przekazana Usługodawcy przy odbiorze Pojazdu.
e.    Usługodawca zwraca Użytkownikowi części Pojazdu, które zostały z niego wymontowane w wyniku świadczenia Usług, chyba, że Użytkownik oświadczy, że nie chce, aby zużyte lub wadliwe części zostały mu zwrócone (Użytkownik pozostawi je w celu utylizacji). Usługodawca zapewnia, że ww. części oraz podzespoły będą wydawane w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu. W przypadku, gdy Użytkownik oświadczy o braku woli odbioru ww. części, przejście na Usługodawcę prawa własności do nich nastąpi nieodpłatnie z chwilą otrzymania ww. oświadczenia Użytkownika.
f.     W przypadku, gdy Usługodawca, realizując Usługi, zdiagnozuje jakąkolwiek usterkę Pojazdu, która nie była uwzględniona w Zgłoszeniu, Usługodawca powiadomi o tym Użytkownika. Następnie, w zależności od decyzji Użytkownika, Usługodawca:
·     nie będzie podejmował działań w zakresie nowo wykrytej usterki; lub
·     może zaproponować Użytkownikowi wykonanie Usług obejmujących naprawę nowo wykrytej usterki.
g.    Jeżeli Użytkownik wyrazi wolę skorzystania z Usług dotyczących naprawy nowo wykrytej usterki, o których mowa w pkt. 0. . Regulaminu, Usługodawca zmodyfikuje Zgłoszenie poprzez dodanie tych Usług i odpowiednie przeliczenie Ceny o uzgodnione z Użytkownikiem wynagrodzenie za ich wykonanie. Usługodawca prześle na Adres E-mail Użytkownika w Wiadomości SMS wiadomość obejmującą potwierdzenie warunków realizacji Zgłoszenia uwzględniającą dokonane przez Strony zmiany.
h.   Wykrycie usterki, o której mowa w pkt. f Regulaminu nie zwalnia Usługodawcy z obowiązku wykonania Usług objętych Zgłoszeniem, chyba że wcześniejsza naprawa tej usterki jest konieczna dla realizacji Zgłoszenia.
i.     Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o przedłużającej się realizacji Usług, mającej wpływ na termin wydania Pojazdu.
10.WYDANIE POJAZDU
a.    Usługodawca, z zastrzeżeniem pkt. 10.f Regulaminu, dostarczy Użytkownikowi Pojazd w terminie oraz w miejscu wydania uzgodnionym przez Strony.
b.   W ramach wydania Pojazdu Użytkownikowi, Użytkownik (lub osoba przez niego wskazana) okazuje przedstawicielowi Usługodawcy dokument tożsamości (w celu weryfikacji tożsamości) i potwierdza wydanie Pojazdu poprzez złożenie podpisu elektronicznego w aplikacji Usługodawcy wyświetlanej na urządzeniu mobilnym znajdującym się w posiadaniu przedstawiciela Usługodawcy wydającego Użytkownikowi Pojazd.
c.    W sytuacji, gdy Użytkownik (lub osoba przez niego wskazana) nie pojawia się w terminie i w miejscu wydania Pojazdu, Usługodawca podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem oraz podejmuje następujące działania:
·     W razie braku kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem pomimo trzykrotnej próby nawiązania połączenia, Usługodawca w ramach odpłatnej Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu transportuje Pojazd do Warsztatu oraz rozpoczyna przechowanie Pojazdu. Opłata za ww. Usługę Dodatkową jest określona w Cenniku i jej łączna wysokość jest zależna od okresu świadczenia tej Usługi. Usługodawca prześle na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS wiadomość obejmującą informację o możliwości odebrania Pojazdu oraz rozpoczęciu świadczenia odpłatnej Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu. Świadczenie Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu ulega zakończeniu z chwilą wydania Pojazdu lub z chwilą odebrania Pojazdu osobiście przez Użytkownika. W takim przypadku, opłata za tę Usługę Dodatkową zostanie skalkulowana w oparciu o czas przechowania Pojazdu oraz naliczona Użytkownikowi (albo Przedsiębiorcy).
·     W przypadku nawiązania kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem oraz umówienia nowego terminu wydania Pojazdu, Usługodawca w zamian za opłatę ryczałtową wskazaną w Cenniku, w ramach Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu: transportuje Pojazd do Warsztatu, przechowuje Pojazd, a następnie transportuje i wydaje Pojazd w nowym terminie, przy czym w celu transportowania Pojazdu Usługodawca może używać Pojazdu. Ryczałtowa opłata za Usługę Dodatkową przechowania Pojazdu jest doliczana do Ceny. Użytkownik może również odebrać od Usługodawcy Pojazd osobiście, przy czym zobowiązany będzie (w imieniu swoim lub w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy) do uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku za świadczenie Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu.
d.   Jeżeli Pojazd nie zostanie dostarczony w terminie wydania Pojazdu z winy Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do:
·     dostarczenia Pojazdu w kolejnym umówionym z Użytkownikiem terminie; oraz
·     zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów przejazdu taksówkami lub kosztów wypożyczenia samochodu o klasie nie wyższej niż Pojazd.
e.    Zwrot kosztów, o którym mowa w pkt. 0. . nie dotyczy przypadków, gdy Pojazd nie został wydany w terminie wydania Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (lub Przedsiębiorcy), ani przypadków, gdy Usługodawca gotowy jest dostarczyć Pojazd w kolejnym umówionym terminie, jednakże Użytkownik nie odbiera Pojazdu w tym terminie. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza uprawnienia Użytkownika (lub Przedsiębiorcy) do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
f.     W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje o zaniechaniu naprawy nowo wykrytej usterki zgodnie z pkt. 10.f Regulaminu, a usterka taka będzie uniemożliwiać zgodne z prawem i bezpieczne poruszanie się Pojazdem po drogach publicznych w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych, a tym samym będzie uniemożliwiać wydanie Pojazdu, w szczególności z uwagi na powodowanie:
§ zagrożenia bezpieczeństwa osób jadących Pojazdem lub innych uczestników ruchu;
§ naruszenia porządku ruchu na drodze i narażenie kogokolwiek na szkodę;
§ zakłócenia spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;
§ wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym dopuszczalne przepisami prawa wielkości, o ile jest to możliwe do stwierdzenia na podstawie wizualnych oględzin;
§ niszczenia drogi;
§ niedostatecznego pole widzenia kierowcy oraz braku pewności przy posługiwaniu się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;
§ Usługodawca może, po zrealizowaniu Usług wskazanych w Zgłoszeniu i za powiadomieniem Użytkownika, pozostawić Pojazd do odbioru osobistego w Warsztacie oraz zaoferować Użytkownikowi wykonanie odpłatnej Usługi Dodatkowej transportu Pojazdu przy wykorzystaniu lawety we wskazane przez Użytkownika miejsce.
g.    Jeżeli Użytkownik wyrazi wolę skorzystania z Usługi Dodatkowej transportu przy wykorzystaniu lawety, o której mowa w pkt. f Regulaminu, Usługodawca zmodyfikuje Zgłoszenie poprzez dodanie tej Usługi i odpowiednie przeliczenie Ceny o uzgodnione wynagrodzenie za jej wykonanie. Usługodawca prześle na Adres E-mail Użytkownika lub w Wiadomości SMS wiadomość obejmującą potwierdzenie warunków realizacji Zgłoszenia uwzględniającą dokonane przez Strony zmiany.
h.   Usługa Dodatkowa transportu, o której mowa w pkt. f Regulaminu, płatna jest według Cennika.
i.     Jeżeli Użytkownik nie skorzystał z Usługi Dodatkowej transportu Pojazdu, o której mowa w pkt. f oraz nie odebrał osobiście Pojazdu do dnia wydania Pojazdu uzgodnionego przez Strony, Usługodawca rozpocznie świadczenie odpłatnej Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu na zasadach wskazanych w pkt 0. . Regulaminu. Usługodawca prześle na Adres E-mail Użytkownika wiadomość obejmującą informację o możliwości odebrania Pojazdu oraz rozpoczęciu świadczenia odpłatnej Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu. Świadczenie Usługi Dodatkowej przechowania Pojazdu ulega zakończeniu z chwilą wydania Pojazdu lub z chwilą odebrania Pojazdu osobiście przez Użytkownika. W takim przypadku, opłata za tą Usługę Dodatkową zostanie naliczona osobno w stosunku do świadczonej Usługi.
j.     W celu osobistego odebrania Pojazdu z Warsztatu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą (np. poprzez Infolinię lub pocztę elektroniczną) i ustalić termin. Osobiste odebranie Pojazdu przez Użytkownika obywa się w obecności przedstawiciela Usługodawcy i po potwierdzeniu poprzez złożenie podpisu elektronicznego w aplikacji Usługodawcy wyświetlanej na urządzeniu mobilnym znajdującym się w posiadaniu przedstawiciela Usługodawcy wydającego Użytkownikowi Pojazd z Warsztatu.
11.CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
a.   Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Usługodawcy Ceny ustalonej w ostatecznej wysokości na zasadach opisanych w punkcie b poniżej.
b.   Cena obliczana jest indywidualnie dla każdego Zgłoszenia, na podstawie zakładanej pracochłonności i kosztów części zamiennych. Cena podawana jest Użytkownikowi za pośrednictwem Infolinii lub w formie wiadomości przesłanej na Adres E-mail Użytkownika, a jej wysokość i każda jej zmiana wymaga akceptacji przez Użytkownika. Wysokość Ceny może się zmieniać w sytuacji zmiany zakresu zamówionej Usługi lub świadczenia na rzecz Użytkownika Usług Dodatkowych.
c.    Informacja o wysokości Ceny jest dostępna w Serwisie WWW na podstronie Zgłoszenia oraz jest prezentowana w wiadomości e-mail wysyłanej przez Usługodawcę Użytkownikowi, obejmującej podsumowanie szczegółów Zgłoszenia.
d.   Usługodawca może przyznać Użytkownikowi (lub określonej kategorii Użytkowników) voucher, rabat, bon obniżający Cenę lub służący pokryciu części Ceny, na zasadach ustalonych w odrębnym regulaminie danej promocji.
e.    Po wydaniu Pojazdu lub osobistym odbiorze Pojazdu z Warsztatu, Użytkownik otrzyma fakturę VAT (w przypadku Użytkownika będącego konsumentem – fakturę imienną), którą Usługodawca prześle Użytkownikowi listownie na adres wskazany przez Użytkownika.
f.     Cena jest płatna przed wydaniem Pojazdu Użytkownikowi.
g.    Cena wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek od towarów i usług (VAT).
h.   Płatność za świadczone Usługi oraz Usługi Dodatkowe możliwa jest wyłącznie online z wykorzystaniem Karty Płatniczej. Płatność następuje automatycznie poprzez obciążenie Karty Płatniczej z wykorzystaniem usług płatności elektronicznej świadczonej przez operatora płatności spółkę prawa luksemburskiego SIX Payment Services (Europe) S.A. z siedzibą w Munsbach, Luksemburg. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem operatora świadczenia usług płatności elektronicznej i jego akceptacji w serwisie operatora. Brak zgody na regulamin uniemożliwia dokonania płatności za Usługę. Szczegółowe warunki świadczenia usług płatności elektronicznej znajdują się na stronie operatora płatności pod adresem: www.six-payment-services.com/pl/home.html.
i.     W przypadku, gdy żądanie pobrania opłaty za świadczone Usługi i Usługi Dodatkowe związane z danym Zgłoszeniem zostanie odrzucone przez operatora płatności z wykorzystaniem Karty Płatniczej i w konsekwencji Usługodawca nie otrzyma należnej mu Ceny, Usługodawca dokona blokady na Koncie Użytkownika możliwości dokonywania Zgłoszeń do momentu uregulowania należności.
12.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
a.    Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu WWW w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rejestracji Użytkownika bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin ten jest ograniczony do momentu wykonania przez Usługodawcę Usługi lub Usługi Dodatkowej objętych pierwszym Zgłoszeniem.
b.   Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług lub o świadczenie Usług Dodatkowych w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym termin ten jest ograniczony do momentu wykonywania Usługi lub Usługi Dodatkowej przez Usługodawcę.
c.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu WWW rozpoczyna się z chwilą rejestracji Użytkownika. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług lub Usług Dodatkowych rozpoczyna się z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usługi lub Usługi Dodatkowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
d.   Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę w terminie wskazanym odpowiednio w pkt a lub pkt b Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu między innymi w następujący sposób:
·     na piśmie, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu WWW lub Umowy o świadczenie Usług na adres Usługodawcy: InterCars S.A.,  ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa lub składając pismo pod tym adresem,
·     pocztą elektroniczną na adres: bok@iccomfort.pl
e.    Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu, którego wzór znajduje się w linku zamieszczonym w pkt 22.d.i Regulaminu. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
f.     W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy o świadczenie usług korzystania z Serwisu WWW lub Umowy o świadczenie Usług, umowę taką uważa się za niezawartą.
g.    Użytkownik, który odstąpił od Umowy o świadczenie Usług zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usług, do odbioru Pojazdu od Usługodawcy.
h.   W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika, Usługodawca zwróci Użytkownikowi otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od danej Umowy o świadczenie Usług. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpił od Umowy o świadczenie Usług przed upływem terminu wskazanego w pkt b powyżej a po przeprowadzeniu przez Usługodawcę diagnozy usterek występujących w Pojeździe, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty ceny diagnozy i innych świadczeń i rzeczy objętych Usługą według Cennika (w przypadku, gdy cena została pobrana od Użytkownika przed odstąpieniem Użytkownika, Usługodawca nie jest zobowiązany do jej zwrotu).
i.     Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Usługę, chyba że operator płatności elektronicznych nie dopuszcza takiej możliwości albo Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. W przypadku, gdy operator płatności elektronicznych nie dopuszcza możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty przez Użytkownika do zapłaty za Usługę, Użytkownik ma obowiązek podać Usługodawcy dane rachunku bankowego, na który Usługodawca dokona przelewu zwrotu płatności.
j.     Postanowienia pkt. a-i powyżej znajdują zastosowanie wyłącznie do Użytkowników, którzy zawarli odpowiednio Umowę o świadczenie Usług działając jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
13.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER
a.    Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Newsletter w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
b.   Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie Usługi Newsletter rozpoczyna się od dnia zawarcia danej umowy.
c.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Newsletter, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od danej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Newsletter za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w pkt 1.b poprzez skierowanie od Usługodawcy odpowiedniego oświadczenia.
d.   Użytkowni może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Newsletter na formularzu, którego wzór Usługodawca udostępnia w linku zamieszczonym w pkt 22.d.i Regulaminu. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
e.    W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi Newsletter, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
f.     W przypadku odstąpienia Użytkownika od Umowy o świadczenie Usługi Newsletter, Umowę taka uważa się za niezawartą.
14.GWARANCJA
a.    Usługodawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na zrealizowane Usługi oraz 24-miesięcznej gwarancji na zamontowane podczas realizacji Usługi części.
b.   Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone przez Usługodawcę. W przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw przed osobę trzecią prawa gwarancyjne zostaną utracone.
c.    Użytkownik, który chce zrealizować uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji, powinien skontaktować się z Usługodawcą w trybie opisanym w pkt 16 Regulaminu.
d.   Gwarancją nie są objęte:
·     uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Pojazdu lub części zamiennych;
·     uszkodzenia części z powodu normalnego zużycia eksploatacyjnego (zarysowania, zabrudzenia, wytarcia).
15.REKLAMACJE USŁUG
a.    Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług oraz Usług Dodatkowych przez Usługodawcę.
b.   Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Wszelkie koszty uznanych reklamacji ponosi Usługodawca.
c.    Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób, w tym:
·     przesłana pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w pkt. 1.b Regulaminu,
·     doręczona Usługodawcy w formie pisemnej, np. poprzez jej przesłanie kurierem lub listownie na adres Usługodawcy wskazany w pkt. 3.t Regulaminu lub złożona w formie pisemnej w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt. 3.t Regulaminu.
·     doręczona w formie pisemnej lub złożona ustnie przedstawicielowi Usługodawcy dokonującemu odbioru lub wydania Pojazdu,
d.   Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację (w przypadku Przedsiębiorców również ich dane), adres korespondencyjny oraz opis przyczyny reklamacji.
e.    Jeżeli reklamacja dotyczy części zamiennych zamontowanych w Pojeździe w związku z realizacją Usługi, Użytkownik ma obowiązek udostępnienia części zamiennej Usługodawcy na terenie miejscowości wskazanych w katalogu miejscowości zamieszczonym w Serwisie WWW, po wcześniejszym umówieniu z Usługodawcą szczegółowego miejsca i terminu.
f.     Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt. a Regulaminu, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika pod adresem wskazanym w pkt. 3.t Regulaminu.
16.       REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER
a.    Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usługi Newsletter przez Usługodawcy.
b.   Reklamacja może zostać doręczona Usługodawcy w dowolny sposób wskazany w pkt 1.b Regulaminu.
c.    Reklamacja powinna zawierać przynajmniej: imię i nazwisko osoby składającej reklamację oraz opis przyczyny reklamacji.
d.   Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
e.    Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie wskazanym w pkt d powyżej, Usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Usługodawcy pod adresem wskazanym w pkt 1.a Regulaminu.
17.       SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
a.    Użytkownik, który zawarł umowę korzystania z Serwisu WWW, Umowę świadczenia Usług lub umowę na świadczenie Usługi Newsletter, działając jako konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Konsument może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Usługodawca informuje, że konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
b.   Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a Usługodawcą, o ile związane są z korzystaniem z Serwisu WWW, korzystaniem z Usług lub korzystaniem Usługi Newsletter mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (link do platformy ODR znajduje się na podstronach Serwisu WWW). Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika będącego konsumentem i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
18.       OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY WZGLĘDEM PRZEDSIĘBIORCY
a.    W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy o świadczenie Usług, o świadczenie Usług Dodatkowych lub o świadczenie Usługi Newsletter z Przedsiębiorcą, w imieniu i na rzecz którego działał Użytkownik, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona, a łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu danej Umowy świadczenia Usług ograniczona zostaje do wartości szkody powstałej w Pojeździe obliczanej na podstawie bazy kalkulacji EuroTax na dzień odbioru Pojazdu przez Usługodawcę, o ile bezwzględnie przepisy prawa nie stanowią inaczej i z zastrzeżeniem pkt b Regulaminu.
b.   W przypadku zawarcia przez Usługodawcę Umowy z Przedsiębiorcą, w imieniu i na rzecz którego działał Użytkownik, łączna i całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dostarczonych w ramach wykonania Umowy części samochodowych ograniczona zostaje do kwoty stanowiącej równowartość ceny użytych części, nabytych przez Usługodawcę w celu wykonania Usługi, o ile bezwzględnie przepisy nie stanowią inaczej.
c.    Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy przewidziane w pkt. a-b powyżej nie dotyczą szkód wyrządzonych Przedsiębiorcy (w imieniu i na rzecz którego działał Użytkownik) umyślnie oraz innych przypadków, w których ze względu na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie jest możliwe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy.
d.   Przedsiębiorca nie jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody równolegle od Usługodawcy i ubezpieczyciela. Z zastrzeżeniem pkt a i pkt b Regulaminu, Przedsiębiorca uprawniony jest dochodzić odszkodowania w łącznej wysokości nieprzewyższającej niższej spośród wskazanych: wysokości powstałej szkody albo wysokości ograniczenia wskazanego w pkt a i pkt b Regulaminu.
e.    W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Usługodawca informuje, że postanowienia pkt. a-c powyżej nie mają zastosowania do Umów o świadczenie Usług, Usług Dodatkowych lub Usługi Newsletter zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikiem występującym jako konsument.
19.ZDARZENIA LOSOWE
a.    W razie, gdyby w okresie od odbioru Pojazdu do momentu jego wydania Użytkownikowi, Pojazd uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu, Usługodawca powiadomi o tym Użytkownika niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim zdarzeniu. Usługodawca zobowiązuje się do naprawy takich uszkodzeń na własny koszt, poprzez przywrócenie Pojazdu w uszkodzonym fragmencie do stanu przed uszkodzeniem (według stanu Pojazdu z chwili odbioru Pojazdu przez Usługodawcę). W przypadku, gdyby uszkodzenia Pojazdu w trakcie transportu Pojazdu powstały w wyniku zdarzenia drogowego (w szczególności kolizji lub wypadku drogowego), Usługodawca powiadomi o zdarzeniu także Policję. Uszkodzenia powstałe przed odbiorem Pojazdu lub po jego wydaniu, które nie są następstwem działania lub zaniechania Usługodawcy, nie stanowią przedmiotu odpowiedzialności Usługodawcy.
b.   W przypadku, gdy w trakcie transportu Pojazdu, Pojazd ulegnie awarii, Usługodawca podejmuje telefonicznie próbę kontaktu z Użytkownikiem, przekazuje mu informację o awarii i jej prawdopodobnej przyczynie, a następnie na własny koszt transportuje Pojazd przy pomocy lawety do Warsztatu, w którym Zgłoszenie miało być zrealizowane, lub we wskazane przez Użytkownika miejsce.
c.    Jeżeli w sytuacji opisanej w pkt. a Regulaminu, kontakt telefoniczny z Użytkownikiem okaże się niemożliwy pomimo próby nawiązania połączenia, w takim przypadku Usługodawca na własny koszt transportuje Pojazd przy pomocy lawety do Warsztatu, w którym Zgłoszenie miało być zrealizowane.
20.       DANE OSOBOWE
a.    Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu WWW będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w wykonania Usługi, Usługi Dodatkowej lub Usługi Newsletter, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
b.   Usługodawca oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności.
c.    Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce Prywatności .
21.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu WWW spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
b.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
·     szkody spowodowane niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu WWW;
·     utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
·     korzystanie z Serwisu WWW przez nieuprawnione osoby trzecie, ujawnienia hasła lub loginu do Konata Użytkownika.
c.    Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu w Serwisie WWW oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na Adres E-mail Użytkowników. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.
d.   W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminu zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
i.       Załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od Umowy, znajdujący się pod adresem: Formularz_odstapienia_od_mowy_ICComfortpdf